Liberalne javne politike u Srbiji

Javna politika je skup međusobno povezanih odluka i aktivnosti koje sprovode odgovarajući organi vlasti, a sa ciljem rešavanja određenog problema od opšteg interesa.

Kreiranje i sprovođenje jedne javne politike može obuhvatati: prikupljanje podataka i  izradu istraživanja o postojećem stanju; kreiranje planova i strategija; donošenje ili izmenu zakona, uredbi i nižih pravnih akata; način postupanja organa vlasti na različitim nivoima u toku trajanja sprovođenja javne politike; javnu i medijsku promociju date politike; izradu analiza i istraživanja o efektima javne politike i dr.

Iako je, u okviru kreiranja i sprovođenja javnih politika, donošenje odluka, a samim tim i odgovornost, u rukama javne vlasti, važno je uključivanje građana i zainteresovanih strana u svim fazama.

Osnovna delatnost Fondacije za liberalnu praktičnu politiku je kreiranje predloga javnih politika u ključnim oblastima za društveno funkcionisanje, zasnovanih na analizi postojećih problema, prethodnom znanju u datoj oblasti, i izboru optimalnih rešenja na osnovu istraživanja, statističkih pokazatelja i dokazanih pozitivnih primera i iskustava. U definisanju politika oslanjamo se na ekspertizu stručnih pojedinaca sa jasnim rezultatima u svom polju rada. U ovom procesu nastojimo i da što više uključimo zainteresovane građane – pojedince i organizacije kojih se date politike najviše tiču. Obraćamo se pre svega budućim donosiocima odluka u političkom životu Srbije, od kojih očekujemo otvorenost i demokratičnost koji danas nedostaju. Zagovaramo priličan zaokret u jednom društvu u kome se politika na svim nivoima, od visokih državnih pitanja do komunalnih problema, određuje na bazi dnevnih političkih poena, banalnog podilaženja biračima, partikularnih potreba, ili iracionalnog –  emocija, verovanja, tradicije i intuicije.

Verujemo da se stanje u društvu može sistemski menjati na bolje zahvaljujući znanju, nauci i kritičkom promišljanju. Zato se zalažemo i da se javne politike, kojima se rešavaju različiti problemi građana, formulišu u skladu sa naučnim metodama i preciznim podacima , a sa krajnjim ciljem ostvarenja javnog interesa.

Bavimo se kreiranjem i analizom javnih politika u sledećim oblastima:

1. Zaštita ljudskih i manjinskih prava

2. Evropske integracije

3. Obrazovanje

4. Preduzetnišvo

5. Javne finansije

6. Kulturne politike