O Fondaciji

O Fondaciji

Fondacija za liberalnu praktičnu politiku osnovana je 2021. godine sa ciljem promocije liberalnih vrednosti i politika u Srbiji i regionu. Kako u društvima kojima pripadamo pojam liberalizam već jako dugo nosi dominantno negativno i iskrivljeno značenje, a takvo raspoloženje je trenutno, usled ekspanzije populizma i ekstremizma, sve rasprostranjenije i u razvijenim zapadnim demokratijama, zalažemo se za reafirmaciju temeljnih liberalnih ideja. One su, istorijski posmatrano, u kojoj god epohi i na kojem god delu planete se pojavile, bile nosilac napretka i emancipacije, a od 19. veka na njima je zasnovana zapadna civilizacija kojoj pripadamo. Zato je danas važno promovisati ove ideje i učiniti ih aktuelnim i mobilišućim u novom unutrašnjem i globalnom kontekstu.

Osnovna delatnost Fondacije za liberalnu praktičnu politiku je kreiranje predloga javnih politika u ključnim oblastima za društveno funkcionisanje, zasnovanih na analizi postojećih problema, prethodnom znanju u datoj oblasti, i izboru optimalnih rešenja na osnovu istraživanja, statističkih pokazatelja i dokazanih pozitivnih primera i iskustava. U definisanju politika oslanjamo se na ekspertizu stručnih pojedinaca sa jasnim rezultatima u svom polju rada. U ovom procesu nastojimo i da što više uključimo zainteresovane građane – pojedince i organizacije kojih se date politike najviše tiču. Obraćamo se pre svega budućim donosiocima odluka u političkom životu Srbije, od kojih očekujemo otvorenost i demokratičnost koji danas nedostaju. Zagovaramo priličan zaokret u jednom društvu u kome se politika na svim nivoima, od visokih državnih pitanja do komunalnih problema, određuje na bazi dnevnih političkih poena, banalnog podilaženja biračima, partikularnih potreba, ili iracionalnog –  emocija, verovanja, tradicije i intuicije.

Verujemo da se stanje u društvu može sistemski menjati na bolje zahvaljujući znanju, nauci i kritičkom promišljanju. Zato se zalažemo i da se javne politike, kojima se rešavaju različiti problemi građana, formulišu u skladu sa naučnim metodama i preciznim podacima , a sa krajnjim ciljem ostvarenja javnog interesa.